Pages

Tuesday, June 15, 2010

နံပါတ္ 13 သို႔မဟုတ္ ကံမေကာင္းေသာ ဂဏန္း

အတန္းပညာ မရွိေသာ ေတာၿခံဳအံုၾကားမွ လူမ်ားမွ အစ၊ အတန္းပညာ မိုးထိေအာင္ျမင့္မားၾကေသာ လူတန္းစားအထိအယူသီးမႈေလးမ်ား ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ အယူသီးမႈတစ္ခုတိုင္းတြင္ အေျခခံဇာစ္ျမစ္ ဇာတ္ေၾကာင္းကိုယ္စီေတာ့ ရွိေနၾကသည္။ ပညာအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဘ၀အေနအထား မည္သို႔ပင္ ရွိရွိ လူတိုင္းပင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အယူသီးမႈ၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အယူသီးမႈမ်ားကို လူအမ်ားစု လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္ျဖစ္ရာ တစ္ခါတစ္ေလ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာျဖင့္ပင္ လြဲမွားစြာ ခံယူသည္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အယူသီးမႈမ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္ ေနာက္ခံကို စူးစမ္းေလ့လာၿပီး အယူသီးသင့္၊ မသီးသင့္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္အပ္ေပသည္။

အယူသီးမႈမ်ားအနက္ ကမာၻႏိုင္ငံေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း လက္ခံထားၾကေသာ အယူသီးမႈ တစ္ ခုမွာ ကံမေကာင္းေသာ နံပါတ္ (13 ) ပင္ျဖစ္သည္။

13 ဂဏန္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ကံမေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ အယူသီးမႈ၏ ဇာစ္ျမစ္တစ္ခုကို ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ 12 ေယာက္ေသာ သာ၀ကတို႔  န္းရံထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ဆယ့္သံုးေယာက္ေျမာက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုညစာစားပြဲ၏ ေနာက္ရက္တြင္ ကားစင္တင္ကာ ကြပ္မ်က္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 13 ဂဏန္းအားကံမေကာင္းျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတို႔၏ နိမိတ္ဆိုးအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။


ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ ရက္ထပ္ႏွစ္တြင္ ရွိေသာ လျပည့္ရက္ အေရအတြက္မွာ 13 ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကံမ ေကာင္းေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ ယံုၾကည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပကၡဒိန္လ တစ္ခုအတြင္း လျပည့္ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ျခင္းမွာ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္မွသာ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးအား 1940 ျပည့္ႏွစ္မ်ားဆီက မဂၢဇင္းတစ္ခုတြင္ အျပာေရာင္လအျဖစ္ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။

လူနာႏွစ္ကို ေရတြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ လ၏ သဘာ၀လည္ပတ္မႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တြင္ ဆယ့္သံုးလရွိရမည္ဟု အ ေစာပိုင္းလူတို႔ ယံုၾကည္ခဲဲ့ၾကသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ Tudor ေခတ္အထိ ျပကၡဒိန္၏ ဆယ့္သံုးခုေျမာက္လ၏ 28 ရက္တိုင္းတြင္ တစ္ရက္အပိုထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုသည္ကို တစ္ႏွစ္ႏွင့္ တစ္ရက္( a year and a day ) ဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ လူနီဆိုလာ ျပကၡဒိန္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 12 လသာ ရွိေသာ္လည္းပဲ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုိ႔မဟုတ္ သံုးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္မ်ားတြင္မူ 13 လ ရွိသည္။

13 ရက္ ေသာၾကာေန႔ အယူသီးမႈမွာ ေနာ္ေ၀းဒ႑ာရီပံုျပင္မွ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုဒ႑ာရီသည္ ဗယ္ဟာလာတြင္ က်င္းပ ေသာ နတ္ဘုရား ဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔၏ စားေသာက္ပြဲအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  ယင္းပံုျပင္တြင္ စားေသာက္ပြဲအတြက္ နတ္ဘုရား ဆယ့္ႏွစ္ပါးအား ဖိတ္ၾကားထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မထင္မွတ္ပဲ မိစာၦနတ္ လိုခီသည္ မဖိတ္ၾကားပဲႏွင့္ ေရာက္ရွိလာကာ စားပြဲေတာ္ကို ဖ်တ္ဆီးပစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏ နတ္ဘုရားျဖစ္ေသာ ဘယ္လ္ေဒါအား အေမွာင္ထု၏ နတ္ဘုရားျဖစ္ေသာ မ်က္မျမင္ ဟို႔ဒ္မွ မွ်ားႏွင့္ ပစ္သတ္မိေစရန္ ဟိုခီက စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္
ျခင္း၏ နတ္ေဒ၀တာ ဘယ္လ္ေဒါ အသတ္ခံလို္က္ရသည့္အတြက္ ကမာၻႀကီးမွာ ေမွာင္မဲမႈႏွင့္  ညည္းတြားငိုယိုမႈေတြသာ က်န္ရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ေနာက္ ဒ႑ာရီတစ္ခုမွာ ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးတို႔၏ လက္ထပ္ျခင္း နတ္ဘုရားျဖစ္ေသာ Frigg ၏ ပံုျပင္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူမ သည္ ေနာင္အခါတြင္ ေသာၾကာ (Friday) ဟု အမည္မွည့္ျခင္း ခံရမည့္ အခ်စ္နတ္ဘုရား Freya ႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမိသည္။ ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးမ်ား ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တြင္ Freya သည္ ေတာင္ တန္းမ်ားဆီသုိ႔ စုန္းအျဖစ္ သြားေရာက္ေနထိုင္ရန္ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရသည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္းတြင္ ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ေသာ စုန္းမ်ားႏွင့္ နတ္ဆိုးတစ္ပါးတို႔ ေပါင္းစံုကာ မိစာၱေစတမန္ ဆယ့္သံုးဦး ျဖစ္လာၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

13 ခု၊ ေယာက္ရွိေသာ အုပ္စုတစ္ခုအား ႏွစ္ခု၊ သံုးခု၊ ေလးခု၊ သို႔မဟုတ္ ေျခာက္ခုအျဖစ္ အညီအမွ် ခြဲေ၀သည့္အခါ တိုင္းတစ္ခု၊ တစ္ေယာက္မွာ အၿမဲ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထို 13 ခုေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္၊ ပစၥည္းသည္ ကံမေကာင္းျဖစ္ရသည္ဟုရိုးရွင္းစြာ စဥ္းစားယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း Knights Templar မဟာအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Jacques de Molay ႏွင့္ သူ႔အေပါင္းအပါ 60 ဦးတို႔ 1307ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 13 ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ဘုရင္ ဖိလစ္ 4 ၏ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရျခင္းမွ 13 ဂဏန္းအား ကံမေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

- စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံရွိ ေလဆိပ္တိုင္းတြင္ ဂိတ္နံပါတ္ 13 မရွိပါ။ 13 နံပါတ္အစား 12B ကိုသာ ထားရွိသည္။
- လုဖ္သန္ဆာ ေလယာဥ္အတြင္းတြင္ ထိုင္ခံုတန္းမ်ားမွာ 12 ၿပီးလွ်င္ 13 ကို ေက်ာ္လြန္၍ 14 ကိုသာ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။
- တစ္ခ်ိဳ႔ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ 13 ထပ္ကို ေက်ာ္၍ 14 ထပ္ဟု လည္းေကာင္း 12a ဟုလည္းေကာင္း ေခၚတြင့္ေလ့ရွိသည္။ လက္ေတြ႔ကိုသာ အေလးထားေသာ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ပင္ 13လႊာကို ခုန္ေက်ာ္သြားကာ 14 လႊာဟု နံပါတ္စဥ္ေပးတတ္သည္။
- တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ လမ္းမ်ားတြင္ အိမ္နံပါတ္ 13 မရွိၾကေပ။ ျပင္သစ္ျပည္တြင္မူ အိမ္နံပါတ္ 13 လံုး၀ကို မထားရွိေပ။
- အီတလီထီမ်ားတြင္ 13 နံပါတ္ကို အသံုးျပဳျခင္း မရွိေပ။
- စက္တပ္ယာဥ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဥပမာ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကဲ့သုိ႔ ကားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ကားနံပါတ္ 13 မပါ၀င္ပါ။
- ဘီစီ 1760 ႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဟမ္မူရာဘီ ဥပေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒသ 13 မပါ၀င္ခဲ့ေပ။
- အပိုလို 13 လြန္းပ်ံယာဥ္သည္ ဧပရယ္လ 11 ရက္ေန႔ 13:13 CST တြင္ လႊတ္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပ်က္ဆီးယိုယြင္းမႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ လကမာၻသို႔ ေျခမခ်ႏိုင္ခဲ့ပဲ ကမာၻေျမေပၚသို႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။
- ကမာၻေပၚတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးလူသားအျဖစ္ 13 ႏွစ္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မိုက္ကရိုေဆာ့၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဘီလ္ဂိတ္သည္ အခ်မ္းသာဆံုးလူသားအျဖစ္မွ ေရြ႕ေလွ်ာခဲ့ရသည္ဟု Forbes မဂၢဇင္း၏ 2008 ခုႏွစ္ ကမာၻ႔သန္းႀကြယ္စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
- မုိက္ကရိုေဆာ့သည္ Office 12 ေနာက္ပိုင္းတြင္ Office 13 အစား Office 14 ကိုသာ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀သြားမည္ဟု အစီအစဥ္ဆြဲထားသည္။
- အြန္လိုင္းဂိမ္းျဖစ္သည့္ Kingdom of Loathing ကို ဖန္တီးသူမ်ားသည္ ငွင္းတို႔၏ ပရိုဂရမ္မ်ားအတြင္း နံပါတ္ 13 ထည့္သြင္းျခင္းကို ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ကမာၻတစ္ခုလံုးနီးပါးက 13 ဂဏန္းအား ေရွာင္ရွားၾကေသာ္လည္း ကံမေကာင္းေသာ နံပါတ္အျဖစ္ အယူသီးၾက ေသာ္လည္းပဲ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္မႈ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ လက္ခံယုံၾကည္ၾကျပန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 13 အား တရုတ္အသံထြက္ျဖင့္ ထြက္ဆိုေသာအခါ ခိုင္မာေသာဘ၀ဟုေသာ အသံထြက္ျဖင့္ ဆင္တူေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

13 ဂဏန္းအား ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေရာဂါအမည္မွာ Triskaidekaphobia ျဖစ္ၿပီး 13 ရက္ ေသာၾကာေန႔အား ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေရာဂါမွာ paraskavedekatriphobia ျဖစ္သည္။

အယူသီးမႈမဟုတ္ပဲ ယုတိၱတန္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု ရွိေလသည္။ အသက္အာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ေလ့လာစစ္တမ္း ျပဳမႈမ်ားအရ 13 ေယာက္အုပ္စုတြင္ တစ္ေယာက္သည္ 12 လ သို႔မဟုတ္ ဒီထက္ေစာေသာ အခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

13 ဂဏန္းအား ကံမေကာင္းေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးလာေသာ လူမ်ား၏ 60 ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထိုအယူသီးမႈ၏ ေနာက္ခံဇာစ္ျမစ္ကို မသိရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 13 ဆိုလွ်င္ လပ္ကီးမေကာင္းဘူးဟုေသာ အယူသီးမႈသည္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာကဲ့သို႔ စြဲထင္လာၾကသည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ရာ မရွိေပ။

သင္သည္လည္းပဲ 13 ဂဏန္းကို ေၾကာက္ရြ႕ံသည္လား၊ ေရွာင္က်ဥ္သူ တစ္ဦးေပလား၊ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းအ ခ်င္းအရာတို႔ေၾကာင့္ 13 ဂဏန္းအား ကံမေကာင္းေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ပါသလဲ။ ထိုသည္မွာ ယုတိၱတန္ မႈ ရွိပါသလား။ သင့္ဘ၀တြင္ 13 ဂဏန္းသည္ မည္သို႔ စိုးမိုးေနပါသလဲ ေမးစရာေလးေတြ ရွိလာမည္ ထင္ပါသည္။

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္
နန္းေလေျပႏု

Reference:
1. How did it Happen? by R.BRASCH
2. http://www.crystalinks.com/numerology.html

1 comment:

dnweoo said...

ကၽြန္ေတာ့္ ၁၃ ဂဏန္းနဲ႕သက္လုိ႕ စိတ္အစြဲမထားတတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္ေမြးေန႕က ျမန္မာနဲ႕ဆိုရင္ လဆန္း ၁၃ ရက္မွာေမြးတာ၊ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ကိုယ္ပါပဲ၊ ဒီလိုေလး႐ွာ႐ွာေဖြေဖြ တင္ျပထားတာေကာင္းပါတယ္။